0 Shopping Cart
ชื่อผู้ใช้   รหัสผ่าน 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลบริษัท
การตลาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายงานผลการทดสอบ
ใบอนุญาต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
Download
News
Activities
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภาคตะวันตก
 
 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงาน

Ocean Commerce Limited
อาคารสหโชค เลขที่ 11/4 หมู่ 9 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา 14
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

Office : 02-943 6663-4 Fax : 02-943 6343

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงาน
Fields marked with a red asterisk (*) are required.
ตำแหน่งงานที่สนใจ <Position Interests>
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
ตำแหน่งงาน
Expected Salary
เงินเดือน
บาท / เดือน
Bath / month
ประวัติส่วนตัว <Personal Details>
* First - Last name In Eng.
* ชื่อ - นามสกุล In Thai.
Gender
เพศ
Male
ชาย
Female
หญิง
* Identity card no.
บัตรประชาชนเลขที่
*Expiration date
บัตรหมดอายุ
* Marital Status
สถานภาพ
Single
โสด
Married
แต่งงาน
Widowed
หม้าย
Seperated
แยกกัน
Military status
ภาวะทางทหาร
Exempted
ได้รับการยกเว้น
Served
ปลดเป็นทหารกองหนุน
Not yet served
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
* Date of Birth
วัน เดือน ปีเกิด
* Age
อายุ
* Weight
น้ำหนัก
* Height
ส่วนสูง
Race
เชื้อชาติ
* Nationality
สัญชาติ
* Religion
ศาสนา
* Present Address
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
Home phone
โทรศัพท์ที่บ้าน
Office phone
โทรศัพท์ที่ทำงาน
* Mobile phone
มือถือ
* E-mail
อีเมล์
 
Living with parent
อาศัยกับครอบครัว
Own home
บ้านตัวเอง
Hired house
บ้านเช่า
Hiredflat / Hostel
หอพัก
ประวัติการศึกษา <Education Background>
Educational Level
ระดับการศึกษา
Institution Major From To
สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง
High school
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational
ปวช.
Diploma
ปวท. / ปวส.
Bachelor degree
ปริญญาตรี
Post-Graduate
สูงกว่าปริญญาตรี
Others
อื่นๆ
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมระหว่างการศึกษา <Training Course/Activity>
อบรมหลักสูตร / กิจกรรมพิเศษ
Program/Activities
สถาบัน
Institute
เมื่อวันที่
Date
รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง <Working Experience In Chronological>
สถานที่ทำงาน
Company
ระยะเวลา  Time ตำแหน่งงาน
Position
ลักษณะงาน
Job description
ค่าจ้าง
Salary
เหตุที่ออก
Reasons of resignation
เริ่ม
From
ถึง
To
ภาษา < Language Ability>
ภาษา Language พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading)
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้
Poor
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้
Poor
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้
Poor
ภาษาไทย
(Thai)
ภาษาอังกฤษ
(English)
อื่นๆ
(Other)
ความสามารถพิเศษ <Special Ability>
Typing
พิมพ์ดีด
No
ไม่ได้
Yes
ได้
 
 
Thai   Words/Minute
ไทย   คำ/นาที
English   Words/Minute
อังกฤษ   คำ/นาที
Computer
คอมพิวเตอร์
No
ไม่ได้
Yes (Please Mention)
ได้ ระบุ
Driving
ขับรถยนต์
No
ไม่ได้
Yes
ได้
Driving License No
ใบขับขี่เลขที่
Office Machine
ความสามารถใน
การใช้เครื่องใช้
สำนักงาน
Others
อื่นๆ
Please Mention
ระบุ
รายละเอียดนอกเหนือจากใบสมัครงาน <Executive Summary/Self Description>
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครงานทั้งหมดนี้เป็นจริง
confirm that all statements given in this application form are proper.
ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
We will Keep your information strictly confidential.
 
 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230


Copyright by Ocean Commerce PLC. All right reserved.